Gayrimenkul Avukatı

İstanbul sınırlarında gayrimenkul avukatı olarak hizmet veren Hukuk Bürosu, gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, ifraz ve tevhid işlemleri, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler, kira sözleşmeleri, miras paylaşımı kapsamında çıkan ihtilaflar başta olmak üzere taşınmaz hukukuna ilişkin her türlü ihtilafa yönelik danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku Kapsamındaki İhtilaflar
Gayrimenkul (Taşınmaz) hukukunun kapsamını araziler, tapu kütüğüne kayıtlı haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler oluşturur. Gayrimenkul mülkiyeti, tapu kütüğüne tescil yoluyla kazanılır. Mülkiyetin tescil dışında kazanılması, mahkeme kararı, cebri icra, miras, işgal ve kanunda düzenlenen diğer hallerde de mümkündür.

Gayrimenkul üzerinde mülkiyet hakkı dışında, sahibine sınırlı yetkiler sağlayan ipotek hakkı, irtifak hakkı ve taşınmaz yükü olmak üzere üç gruba ayrılan sınırlı ayni haklar da bulunmaktadır. İpotek, mevcut veya doğması muhtemel veya kesin olarak bir alacağın gayrimenkul üzerinde tesis edilen ipotekle güvence altına alınmasıdır.

Gayrimenkul hukuku’nun temel hükümleri Medeni Kanun kapsamında düzenlenmiş olup, sıklıkla gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin paylı mülkiyet veya elbirliğiyle mülkiyet paydaşlığı bulunması, gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklara ilişkin yolsuz tescil veya terkin yapılması, müteahhitler ile hak sahipleri arasında çıkan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ihtilafları ile arsa sahipleri ve müteahhitler arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında inşaatın geç ve eksik teslimi, hukuka aykırı kamulaştırma ve kamulaştırma bedelinin düşük tespit edilmesi, kira sözleşmeleri kapsamında kirasını ödemeyen ve kira sözleşmesine aykırı eylemlerde bulunan kiracıların tahliyesi başta olmak üzere birçok ihtilaf söz konusu olmakla birlikte, teknik hukuki bilgi gerektiren söz konusu uzlaşmazlıkların uzman gayrimenkul avukatı vasıtasıyla çözümü mümkündür.